ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Wednesday, November 23, 2011

நானாட்சி செய்து வரும் - ஆதிபராசக்தி

Tuesday, November 22, 2011

Om Sakthi Om- Sri Kanchi Kamatchi

ஆனா கானா - Sri Kanchi Kamatchi

பக்த பிரகலாத - ஆழி சூழ் வண்ண

பக்த பிரகலாத - ஜீவனும் நீனே ஐயா

பக்த பிரகலாத - நாராயண மந்த்ரம்

பக்த பிரகலாத - லக்ஷ்மி வல்லபா