ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Monday, October 24, 2011

சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம்சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் தமிழில்
ஜடாடவீ கள ஜ்ஜல ப்ரவாஹா பாவித ஸ்தலே ,
களே அவலபிய லம்பிதாம் புஜங்க துங்க மலிகாம் ,
டம ட்டம டம ட்டம நின்னடவ டமர்வயம் ,
சகர சண்ட தாண்டவம் தனோது ந சிவ சிவம் . 1

சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் Shiva Tandava Stotram ( POWERFUL )சிவதாண்டவ ஸ்தோத்ரம் தமிழில்