ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Friday, January 28, 2011

நம் நடை கண்டு அஹங்காரம் தூளாக வேண்டும் சக்தி கொடு பாபா

No comments:

Post a Comment