ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Thursday, January 27, 2011

தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே செந்தாமரை பூவில் அமர்ந்தவளே

No comments:

Post a Comment