ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Thursday, January 27, 2011

ஓராறு முகமும் ஈராறு கரமும் தீராத வினை தன்னை தீர்க்கும்

No comments:

Post a Comment