ஓம் விநாயகா போற்றி ஓம் சிவாயநம ஓம் சக்தி ஓம் சரவணபவ

ஓம் விநாயகா போற்றி......................ஓம் சிவாயநம.................ஓம் சக்திஓம் ......................ஓம் சரவணபவ

Thursday, January 27, 2011

நானாட்சி செய்துவரும் நான் மாட கூடலிலே மீனாட்சி என்ற பெயர் எனக்கு

No comments:

Post a Comment